1

Warunki dostaw

I. Postanowienia ogólne.

 1. Wszystkie dostawy oraz usługi wykonywane przez TH-SILESIA Sp. z o.o. podlegają wyłącznie niniejszym Ogólnym Warunkom Dostaw. TH-SILESIA Sp. z o.o. nie wyraża zgody na jakąkolwiek zmianę i/lub modyfikację warunków transakcji w stosunku do niniejszych Ogólnych Warunków o ile taka zmiana i/lub modyfikacja nie zostanie uzgodniona na piśmie.

W/w zasady obowiązują również w przypadku dostaw do odbiorców, co do których TH-SILESIA Sp. z o.o. posiada wiedzę odnośnie stosowania innych warunków dostawy niż teokreślone w niniejszych OgólnychWarunkach.

 1. Niniejsze OgólneWarunki mają zastosowanie wyłącznie w transakcjach z przedsiębiorcami w rozumieniu art. 43.1 Kodeksu Cywilnego.
 2. Ilustracje, rysunki, projekty, kalkulacje oraz inne dokumenty związane z produktami, projektami oraz inną działalnością handlową TH-SILESIA Sp. z o.o., które zawierają treści ocharakterze własności przemysłowej, know-how oraz inne istotne informacje pozostają wyłączna własnością TH-SILESIA Sp. z o.o. i podlegają ochronie w zakresie praw własnościprzemysłowej niezależnie od przekazania takich materiałów Klientowi. Wyżej wymienione materiały nie mogą być powielane ani przekazywane osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody TH-SILESIA Sp. z o.o.


II. Data Dostawy, Przekroczenie Terminu Dostawy

 1. Jeśli w umowie wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, uzgodnione terminy wykonania nie są terminami ostatecznymi.
 2. Termin dostawy/wykonania usługi rozpoczyna swój bieg w momencie wyjaśnienia wszystkich wątpliwości oraz uzgodnienia wszystkich warunków transakcji.

Warunkami rozpoczęcia biegu terminu dostawy jest:

 • terminowe dostarczenie do TH-SILESIA Sp. z o.o. wszystkich dokumentów do dostarczenia których Klient jest zobowiązany,
 • wszystkie zatwierdzenia, zgody oraz inne decyzje, które Klient zobowiązany jest podjąć, zostały wydane w odpowiednim terminie,
 • wszystkie zobowiązania Klienta wynikające z transakcji, w szczególności obowiązek dokonania zapłaty, zostały w całości wykonane.
 1. Jeśli nie ustalono inaczej, termin dostawy uważa się za zachowany w momencie zrealizowania dostawy do Klienta w uzgodnionym terminie.
 2. Termin dostawy zostanie odpowiednio przedłużony o okres uzasadniony:
 • zaistnieniem siły wyższej, przez którą rozumie się w szczególności nieprzewidziane wydarzenia, na które Heintzmann-Silesia Sp. z o.o. nie ma wpływu ani za które nie jest odpowiedzialny (np. akty władz państwowych niezależnie od ich ważności, pożary, powodzie, wichury, eksplozje oraz inne katastrofy naturalne, niepokoje społeczne, strajki,korzystanie z prawa lockoutu). Powyższe odnosi się również do okresu opóźnienia w dostawie oraz do sytuacji dotknięcia działaniem siły wyższej kooperanta lub dostawcy TH-SILESIA Sp. z o.o.,
 • koniecznością uzyskania zatwierdzeń lub zgód osób trzecich, których uzyskanie należy do Klienta i które nie zostały dostarczone w uzgodnionym czasie,
 • zmianami zamówienia dokonanymi przez Klienta po jego złożeniu,
 • nie dostarczeniem przez Klienta specyfikacji produktu/usługi (np. warunków górniczo-geologicznych) w uzgodnionym czasie
 1. Dostawy oraz usługi mogą być wykonywane partiami o ile z ich charakteru nie wynika, iż dostawa częściowa nie może być przez Klienta zaakceptowana. W przypadkudostaw częściowych, TH-SILESIA Sp. z o.o. upoważniony będzie do wystawienia odrębnej faktury za każdą partię towaru/usługi.
 2. W przypadku opóźnienia dostawy z przyczyn, za które odpowiada Klient, TH-SILESIA Sp. z o.o., o ile będzie gotowy do wykonania dostawy/usługi w terminie, upoważniony będzie do naliczenia kosztów składowania w wysokości nie niższej niż 0,5% wartości faktury za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia. Maksymalnawysokość obciążenia z tego tytułu nie może przekroczyć 10% wartości faktury. Stronom transakcji przysługuje prawo do wykazania, iż koszty składowania były wyższe, niższe lub w ogóle nie wystąpiły.

III. Siła Wyższa, Rozwiązanie Umowy

W przypadku niemożności wykonania przez TH-SILESIA Sp. z o.o. dostawy/usługi w odpowiednim terminie z przyczyn zaistnienia siły wyższej opisanej w pkt II.4 niniejszych Ogólnych Warunków, każda ze stron może całkowicie lub częściowo odstąpić od zawartej umowy.

W przypadku realizacji wyżej wymienionego prawa odstąpienia, jakakolwiek odpowiedzialność odszkodowawcza jest wyłączona. Przy podjęciu zamiaru odstąpienia od umowy z przyczyn określonych powyżej, strona odstępująca zobowiązana jestpoinformować druga stronę o zamiarze odstąpienia bez zbędnej zwłoki.
 

IV. Zastrzeżenie Prawa Własności
 1. TH-SILESIA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo własności dostarczonych produktów do momentu całkowitego uregulowania przez Klienta należności wynikających z całokształtu dotychczasowej współpracy.
 2. Ustanawianie zastawu oraz przenoszenie własności produktów TH-SILESIA Sp. z o.o. tytułem zabezpieczenia jest niedozwolone. Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować TH-SILESIA Sp. z o.o. o każdym przypadku lub podjętej próbie uzyskania zabezpieczenia lub zaspokojenia roszczeń osób trzecich na produktach TH-SILESIA Sp. z o.o..
 3. Heintzmann-Silesia Sp. z o.o., według własnego uznania może ustanowić na rzecz Klienta gwarancję lub inne zabezpieczenie, jednakże wartość gwarancji/zabezpieczenia nie może przekroczyć wartości zabezpieczonego roszczenia o 20 %

V. Gwarancja, Obowiązki Zgłaszającego Wady
 1. Zgłoszenia dotyczące braków ilościowych oraz co do niezgodności rodzaju dostarczonych produktów z zamówieniem powinny zostać dokonane natychmiast po odbiorze towaru, nie później jednak niż w terminie trzech dni od dnia odbioru towaru w przypadku wad widocznych lub od daty wykrycia wady przypadku wad niewidocznych.W innym wypadku dochodzenie roszczeń gwarancyjnych jest wyłączone.
 2. Postanowienia ogólne Kodeksu Cywilnego dotyczące zgłoszenia wad, w tym ich terminów, wyłącza się.
 3. Uprawnienia gwarancyjne odnoszące się do konstrukcji stalowych, będących produktami TH-SILESIA Sp. z o.o. wygasają po upływie 24 miesięcy od momentu przejścia na Kupującego ryzyka ich przypadkowego uszkodzenia lub utraty.
 4. Jeżeli użyte do stworzenia produktu towary, stanowiące wyposażenie konstrukcji a będące odrębnymi, zakupionymi przez TH-SILESIA Sp. z o.o. urządzeniami mającymi wiele zastosowań poza produktami TH-SILESIA Sp. z o.o. (np. rozpory, strzemiona górnicze, podkładki pod obudowę chodnikową) posiadają krótszy okres gwarancji, to zachowuje on swoją ważność w odniesieniu do tych towarów. Towary te oznaczone są w Dokumentacji Technicznej Produktu poprzez umieszczenie odrębnych Certyfikatów Bezpieczeństwa.
 5. Uprawnienia gwarancyjne zostają automatycznie wyłączone w szczególności w następujących przypadkach:
 • nie zgłoszenia wad produktów lub ich zgodności z umową zgodnie z postanowieniami paragrafu V.1 powyżej
 • późniejszej przeróbki produktu na którą TH-SILESIA Sp. z o.o. nie wyraził zgody o ile nie zostanie udowodnione, iż przeróbka nie wpłynęła na wady produktu
 1. Naprawa szkód następuje wyłącznie zgodnie z postanowieniami rozdziału VII poniżej.

VI. Prawa Własności Przemysłowej oraz Intelektualnej – Wady Prawne
 1. TH-SILESIA Sp. z o.o. zobowiązany jest do dostawy swych produktów wolnych od wad prawnych.
 2. Korzystanie z Prawa Własności Intelektualnej innych podmiotów odbywa się wyłącznie na zasadach określonych w Umowie KNOW HOW. TH-SILESIA Sp. z o.o. zobowiązany jest, na wyraźne życzenie Klienta udokumentować prawo do dysponowania własnością intelektualną innego podmiotu, okazując stosowną umowę.
 3. TH-SILESIA Sp. z o.o według własnej swobodnej decyzji i na własny koszt (a) uzyska Prawa Chronione niezbędne dla prawidłowego korzystania z dostarczonych produktów/usług lub (b) zmodyfikuje dostarczone produkty/usługi w ten sposób iż ich użycie nie będzie naruszać Praw Chronionych osób trzecich.
 4. Jakiekolwiek roszczenia Klienta są wykluczone w przypadku, gdy naruszenie praw Chronionych następuje z przyczyn za które Klient odpowiada.
 5. Jakikolwiek roszczenia Klienta są ponadto wykluczone w sytuacji, gdy naruszenie Praw Chronionych następuje w wyniku realizacji zamówienia specjalnego lub w przypadku użycia produktów w sposób nie przewidziany przez TH-SILESIA Sp. z o.o lub w przypadku gdy naruszenie powstało w wyniku przeróbek produktów dokonanych bez uprzedniej zgody TH-SILESIA Sp. z o.o.
 6. W przypadku powstania w wyniku realizacji umowy zawartej pomiędzy Heintzmann-Silesia Sp. z o.o a Klientem jakichkolwiek Praw Chronionych, całość w/w Praw Chronionych należeć będzie do TH-SILESIA Sp. z o.o, o ile Klient, w sposób znaczący nie przyczynił się do ich powstania. W takim wypadku, oraz we wszystkich innych wypadkach w których powstaną lub mogą powstać Prawa Chronione, TH-SILESIA Sp. z o.o przysługiwać będzie co najmniej bezpłatna, niewyłączna, nieograniczona w czasie i przestrzeni oraz uprawniająca do wykorzystania na wszystkich polach eksploatacji licencja.

VII. Odpowiedzialność
 1. Odpowiedzialność TH-SILESIA Sp. z o.o. z tytułu dostaw produktów/usług ograniczona jest do wyrównania strat oraz pokrycia niezbędnych wydatków wynikających z wad w dostarczonych produktach lub wynikających z niewłaściwego wykonania przez TH-SILESIA Sp. z o.o. swoich zobowiązań umownych jak również z wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności spowodowanych umyślnie lub w wyniku niedbalstwa.
 2. Wysokość odszkodowania uwzględniać będzie w odpowiednim stopniu sytuację ekonomiczną stron, rodzaj, zakres oraz czastrwania współpracy handlowej, stopień przyczynienia się Klienta do powstania straty. W szczególności, kwoty odszkodowań, zwracanych kosztów oraz wydatkówmuszą pozostawać w odpowiedniej proporcji do wartości dostarczanych produktów.
 3. TH-SILESIA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione z tytułu nieprawidłowego działania produktu, które spowodowane zostało zaistnieniem zjawisk naturalnych, nie występujących w czasie normalnej eksploatacji produktów Spółki (np. tąpnięcia, wyrzuty gazów i skał, wysoka temperatura wskutek pożaru w wyrobisku).
 4. Powyższe zapisy nie stanowią zmiany ogólnie obowiązujących przepisów w zakresie prowadzenia postępowania odszkodowawczego.

VIII. Warunki Płatności, Zabezpieczenia, Cesja Wierzytelności
 1. Terminy wymagalności płatności każdorazowo określa umowa zawarta z Klientem bądź warunki płatności wyartykułowane w zamówieniu.
 2. W przypadku pogorszenia się sytuacji finansowej Klienta po zawarciu umowy lub gdy z braku winy po stronie TH-SILESIA Sp. z o.o. zła sytuacja finansowa Klienta w momencie zawarcia umowy nie była znana, TH-SILESIA Sp. z o.o. upoważniony będzie do żądania od Klienta ustanowienia odpowiednich dla rodzaju i rozmiaru transakcji zabezpieczeń i/lub zmienić przyznane Klientowi warunki transakcji. W przypadku nie ustanowienia przez Klienta dodatkowych zabezpieczeń w odpowiednim czasie, TH-SILESIA Sp. z o.o. upoważniony będzie do odstąpienia od umowy.
 3. Cesja wierzytelności Klienta wynikających z umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody TH-SILESIA Sp. z o.o. Klientowi nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie o udzielenie takiej zgody.

IX. Informacje poufne
 1. TH-SILESIA Sp. z o.o. może ujawniać Klientowi informacje o charakterze poufnym. O ile TH-SILESIA Sp. z o.o.nie wyrazi uprzednio zgody na piśmie, Klient nie będzie wykorzystywać ani ujawniać tego rodzaju informacji osobom trzecim. W szczególności, choć nie wyłącznie, za informacje poufne uważa się szczegóły konstrukcyjne rozwiązań technicznych stosowanych przez TH-SILESIA Sp. z o.o., rysunki wykonawcze produktów jak również dane o zastosowanej cenie ostatecznej produktu.
 2. Klient, który przy wykonywaniu Umowy posługuje się lub współpracuje z osobami trzecimi, zobowiązany jest do poinformowania tych osób o obowiązku zachowania tajemnicy w stosunku do informacji poufnych oraz skutecznego wyegzekwowania od nich obowiązku zachowania poufności w takim samym zakresie, w jakim obowiązek ten dotyczy Klienta.

X. Postanowienia końcowe
 1. TH-SILESIA Sp. z o.o. oraz Klient jako Strony zmierzać będą do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów związanych z interpretacją lub wykonaniem Umowy Sprzedaży.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie sąd właściwy dla siedziby TH-SILESIA Sp. z o.o..
 3. W sprawach nie uregulowanych w Ogólnych Warunkach stosuje się przepisy polskiego prawa.